Print Thứ Năm, 01/04/2021 10:00 Gốc

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, UBND thành phố vừa có chỉ đạo giao các Sở, ngành, quận, huyện phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Giao Hội Nhà báo thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và thể lệ của Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung vào các nội dung theo định hướng của Ban Chỉ đạo Giải Báo chí; tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự Giải báo chí.

Nội dung tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, Nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, thành tựu, kết quả, những cách làm hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt có hiệu quả nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác