Print Thứ Sáu, 05/05/2023 15:00 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy có Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP). Ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 03-NQ/TU). Đề án 06/CP có vị trí, vai trò rất quan trọng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội và mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số. Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, thực hiện Đề án 06/CP và Nghị quyết 03-NQ/TU, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại đơn vị, địa phương quản lý; bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai Đề án 06/CP năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của thành phố.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP và một số nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn những tồn tại, hạn chế sau: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong triển khai, kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện; công tác tuyên truyền còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật, công nghệ còn lạc hậu, thiếu đồng bộ; nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin luôn tiềm ẩn; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa hiệu quả, còn thực hiện thủ công, trực tiếp; nguồn nhân lực phục vụ Đề án còn thiếu, trình độ, chất lượng chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu, nhất là về công nghệ thông tin; dữ liệu các chuyên ngành chưa đầy đủ, đồng bộ… cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là do: Cấp ủy, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của Đề án 06/CP trong chuyển đổi số; chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP, quá trình thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số còn lúng túng; việc đầu tư cho hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, an ninh, an toàn thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với quá trình triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp nghiêm túc tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội từ thành phố đến cơ sở phải xác định “thành công của Đề án 06/CP là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số”, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương và vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, nhiệm vụ của Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 03-NQ/TU; xác định rõ việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của thành phố, của ngành, địa phương mình; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhất là công tác làm sạch, đồng bộ, số hóa dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, đăng ký tài khoản định danh điện tử, thực hiện đơn giản hóa, giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ công thiết yếu. Xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

. Tăng cường quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06/CP và tiếp tục duy trì, xác định quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Đưa việc thực hiện Đề án 06/CP là một tiêu chí để đánh giá chất lượng, thi đua đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ theo đúng lộ trình, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

. Quan tâm bố trí, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin ở cả 03 cấp (cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã), bảo đảm về số lượng, trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06/CP; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác Đề án 06/CP các cấp, nhất là cấp cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23/02/2023 và Công điện số 90/CĐ-TTg, ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Khẩn trương trình Hội đồng nhân dân thành phố chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

. Tập trung nguồn lực đầu tư, bổ sung, nâng cấp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, kỹ thuật, an ninh, an toàn hệ thống Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa điện tử thành phố.

. Khai thác, sử dụng hiệu quả việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác rà soát làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu từ thành phố đến cơ sở; tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh công tác số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, sơ, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

. Lựa chọn các “mô hình điểm” ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử theo chỉ đạo, lộ trình của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và các bộ, ngành phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương.

. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP, đồng thời phê bình, nhắc nhở, xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương và các cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm túc.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án 06/CP, Nghị quyết 03-NQ/TU và Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết và các tiện ích của Đề án 06/CP; tuyên truyền về trách nhiệm tham gia thực hiện Đề án 06/CP của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06/CP; phát huy tính năng động, sáng tạo, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Đề án, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người thân, gia đình, bạn bè và Nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06/CP.

5. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Công an toàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ động tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả; tham mưu phân công rõ việc, rõ nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể cho từng ngành, địa phương. Phối hợp với các ban Thành uỷ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác