Print Thứ Năm, 09/07/2020 20:45 Gốc

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất, đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội, đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 8/7/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 5/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 5/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư; củng cố, tăng cường vai trò tự quản của tổ chức xã  hội – nghề nghiệp của luật sư; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ luật sư hành nghề trên địa bàn thành phố.

Tại kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy trong phạm vi ngành, đơn vị mình theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Tư pháp thành phố làm đầu mối, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt động luật sư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác