Print Thứ Hai, 10/06/2024 10:06 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 127/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thành phố. 

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 52/NQ-CP phù hợp với điều kiện của thành phố; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, phát triển ngành thủy sản và chống khai thác IUU thời gian qua, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản.

Kế hoạch tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chống khai thác IUU; xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân Hải Phòng vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC). Xác định các nội dung công việc trọng tâm, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp, bố trí nguồn lực và trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hải Phòng vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên biển và tại các cảng cá, bến cá… Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát tàu cá ra, vào các cảng cá, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo chuỗi; các quy định về quản lý tàu cá và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm soát, giám sát hành trình tàu cá…

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác IUU; bảo đảm công cụ, phương tiện, kinh phí, nhân lực phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng. Tích cực, chủ động hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh thành ven biển và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chống khai thác IUU, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài./.

UBND thành phố yêu cầu tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành; triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch phải đảm bảo được tính khả thi và hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố; thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU…

Cẩm Nhung

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác