Print Thứ Năm, 13/02/2020 14:29 Gốc

Thực hiện Thông tri số 38-TT/TU, ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể.

Theo đó, yêu cầu tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tri số 38-TT/TU, tạo chuyển biến rõ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, người lao động, tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể của các cấp, các ngành để Uỷ ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Thông tri số 38-TT/TU. Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kế hoạch tập trung các nhiệm vụ cụ thể: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả của hoạt động tổ chức công đoàn; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 35-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động  hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác