Print Thứ Tư, 16/08/2023 17:40 Gốc

Chiều 16/8, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” tại thành phố Hải Phòng.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư tại thành phố Hải Phòng đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp nhận thức rõ việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; nhận thức của người dân, người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động được chú trọng và quan tâm nhiều hơn. Các sở, ngành, địa phương có sự phối hợp gắn kết hơn trong thực hiện chính sách pháp luật về quan hệ lao động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về quan hệ lao động được chú trọng, củng cố thiết chế hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm; hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn được nâng cao cả nhận thức và hành động.

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố những năm gần đây có sự chuyển biến rõ rệt. Người lao động và người sử dụng lao động đã từng bước nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, những cuộc tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân, đình công đã giảm, trật tự an ninh trên địa bàn được bảo đảm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế-xã hội của thành phố phát triển.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Thành ủy Hải Phòng kiến nghị với Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư; có kế hoạch chỉ đạo sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW từ đó bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho phù hợp trong tình hình mới.

Kiến nghị đối với Ban Cán sự đảng Chính phủ, tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 37-CT/TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội; Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc thành lập, hoạt động của tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở theo quy định tại Điều 170 Luật Lao động năm 2019.

Đối với Ban cán sự Đảng đoàn Liên đoàn lao động Việt Nam, chỉ đạo Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Công đoàn để thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn, đồng bộ hoá với pháp luật lao động, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn khảo sát, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, đưa Chỉ thị số 37-CT/TW đi vào cuộc sống, đảm bảo môi trường lao động có quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, kinh tế, chính trị của thành phố cũng như tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội bền vững; đã tăng cường công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tập trung vào những nội dung trọng tâm, liên quan mật thiết với người lao động.

Đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của thành phố để tổng hợp và đề nghị thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể theo hướng nâng cao tính thực chất trong xác lập điều kiện lao động; tiếp tục rà soát, kiện toàn các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động…

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn khảo sát. Đồng thời khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ đề ra trong Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động, người sử dụng lao động góp phần nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động; thực hiện có hiệu quả, theo quy định việc đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đánh của người lao động; tăng cường và đổi mới các hoạt động thanh tra, kiểm tra về lao động, kịp thời tư vấn, xử lý các tình huống có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ lao động…

Đoàn khảo sát làm việc tại Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam.
Đoàn khảo sát làm việc tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

*** Trước đó, sáng 16/8, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư “về tăng cướng sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” đã khảo sát làm việc tại Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác