Print Thứ Tư, 09/11/2022 11:15 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022 về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì cùng Cục Quản lý thị trường thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan:

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố theo quy định; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

2. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý; kịp thời thông tin về Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường thành phố để phối hợp xử lý các trường họp cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dấu hiệu vi phạm về bán không đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu…

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành về công tác điều hành xăng dầu để tạo sự đồng thuận và sử dụng xăng dầu tiết kiệm hiệu quả.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác