Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:18

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 779, năm 2018, tình hình ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng lựa chọn Hải Phòng là một trong những địa bàn trung chuyển heroin, ma túy tổng hợp. Để ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm ma túy, Đảng bộ, chính quyền thành phố, và nhân dân chung tay kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

Các cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch với các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng, chống ma túy, tăng cường hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống ma túy; chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn, loại  trừ các nhân tố và điều kiện phát sinh tội phạm ma túy. Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố. Công tác quản lý, kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy được quan tâm, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các địa phương đã chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy và có nhiều sáng kiến khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Các mô hình cai nghiện có hiệu quả được củng cố nhân rộng, đồng thời làm tốt công tác quản lý người cai nghiện ma túy tại địa bàn.

Để công tác phòng chống ma túy hiệu quả, Ban Chỉ đạo 779 đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2019: tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy  ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW, qua đó làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố. Củng cố, kiện toàn bộ máy và lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy. Tăng cường phối hợp giữa các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy đảm bảo kịp thời, nghiêm minh. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện, đồng thời đẩy mạnh vận động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quan tâm hơn nữa công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, gắn với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện đảm bảo 100% người nghiện ma túy được đưa vào danh sách, có hồ sơ theo dõi, quản lý.

haiphong.gov.vn 09/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phối hợp giữa các ngành nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác