Print Thứ Năm, 07/05/2020 08:46 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Với mục đích triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các cơ sở, địa phương, các nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi của Đề án, được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai Đề án; gắn các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tố chức, cá nhân có liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

UBND thành phố cũng đưa ra nội dung, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch và yêu cầu Công an thành phố (Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án) thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện Kế hoạch, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả trình UBND thành phố duyệt, ký, gửi Bộ Công an theo quy định. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch. Tổng hợp kết quả gửi về Công an thành phố (qua Phòng Tham mưu, Email: phapchequanlykhoahoc@gmail.com) trước ngày 8/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Tài chính bố trí kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác; việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTC-BTP ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp).

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Đề án của các tổ chức, cá nhân. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh về Công an thành phố (thông qua Phòng Tham mưu – theo số điện thoại: 0692785892) để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

LHT

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác