Print Thứ Ba, 31/03/2020 17:44 Gốc

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW với các nội dung cụ thể.

Theo đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và Chương trình hành động số 79-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng; nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW cần gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các Chương trình phòng, chống ma tuý của Chính phủ. Đồng thời xác định công tác phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, cần được gắn liền với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả, tối đa các nguồn lực.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện để đề ra biện pháp giải quyết, thực hiện thiết thực, cụ thể và hiệu quả.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 89 KH-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác