Print Thứ Tư, 29/05/2019 07:34

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư đến các chi bộ và đảng viên. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội,… tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Trung ương, Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đòi sống nhân dân. Động viên toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. Kịp thời phát hiện và tiêu hủy triệt để lợn bệnh, không để xẩy ra tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm, lâylan dịch bệnh. Ngăn chặn, xử lý kịp thời việc “trục lợi” từ việc tiêu hủy lợn bi bệnh (nếu có).

3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chi đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triên chăn nuôi gia súc khác, gia câm, thủy sản đê bảo đảm nhu cầu tiêu dừng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại bệnh dịch khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

4. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ. Chỉ đạo, hỗ trợ cụ thể để người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng các vùng chăn nuôi, liên kết sản xuất chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn Châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trọng đợt dịch bệnh này.

6. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ và Thông tri này.

Giao Văn phòng Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm tình hình triển khai thực hiện Thông tri và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác