Print Thứ Sáu, 10/04/2020 22:52 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 2649/UBND-MT ngày 10/4/2020 về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, giao các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo xử lý triệt để chất thải y tế, chất thải sinh hoạt tại địa phương và địa bàn quản lý; chất thải phải được xử lý đúng quy định, đảm bảo an toàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài trong việc bảo vệ môi trường thời kỳ hậu dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì, tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ. Ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí phát sinh theo quy định (nếu có) cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác