Print Thứ Ba, 11/02/2020 17:18 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg trên địa bàn thành phố.

Theo đó, việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nội dung Kế hoạch tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa về giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hoá dân tộc sâu rộng trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp thành phố; các sở, ban, ngành và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong học sinh, sinh viên trong những hoạt động của các cơ sở giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hó, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong các cơ sở giáo dục.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg sâu rộng, có hiệu quả và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương. Triển khai lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 29-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác