Print Thứ Sáu, 03/07/2020 09:13 Gốc

Thời gian vừa qua, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, huy động tài chính trái phép đang có xu hướng gia tăng.

Nhằm tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động trái phép này, căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần của Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phố biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Khẩn trương ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến giao các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác