Print Thứ Bảy, 15/08/2020 12:18 Gốc

Ngày 14/8/2020, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2019-2030” tại thành phố Hải Phòng.

Theo Kế hoạch, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Nội dung chính tập trung vào:

– Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

– Hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu thực thi công vụ; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, đưa việc học ngoại ngữ thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao năng lực thực thi công vụ và trong môi trường làm việc quốc tế.

– Tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín phù hợp với nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc môi trường quốc tế. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thực tế của ngành, của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn với việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 206-KH đào tạo ngoại ngữ

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác