Print Thứ Năm, 04/08/2022 14:51 Gốc

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” do UBND thành phố vừa ban hành.

UBND thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu để thành phố có tỷ lệ công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập” cao hơn các chỉ tiêu trong từng giai đoạn do Thủ tướng Chính phủ đề ra theo Quyết định số 677/QĐ-TTg, làm cơ sở thúc đẩy phong trào xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố học tập”.

Việc xây dựng mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị, gia đình và xã hội được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời để trở thành “Công dân học tập” và “Công dân số”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi vị trí lao động, việc làm trong kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa.

UBND thành phố giao Hội Khuyến học Hải Phòng là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức phát động Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng Hải Phòng thành “Thành phố học tập”…

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Hải Phòng tham mưu cho Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg, lồng ghép với quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”; đưa nhiệm vụ xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” vào kế hoạch công tác hàng năm của các cơ sở giáo dục…

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị và lực lượng vũ trang thành phố đẩy nhanh tiến độ thành lập Tổ chức khuyến học theo Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 24/02/2022 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; phát triển tổ chức khuyến học ở các cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang đăng kí trở thành công dân học tập, thực hiện việc kê khai, minh chứng các tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí của Hội Khuyến học Việt Nam…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 188/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng mô hình “Công dân học tập”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác