Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:28

Luật Tiếp cận thông tin bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Để triển khai thực hiện Luật được đồng bộ, hiệu quả, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, đảm bảo đầy đủ các nội dung của Quy chế theo đúng quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa bố trí, sắp xếp cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, khẩn trương thực hiện, lập danh sách gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, theo dõi.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và bằng các hình thức thích hợp. Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị cập nhật công khai các nội dung: danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, danh mục thông tin phải công khai, danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện và các thông tin khác phải công khai theo quy định trên chuyên mục về cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử. Cung cấp thông tin qua báo chí, người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

haiphong.gov.vn 30/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác