Print Thứ Ba, 31/12/2019 15:38 Gốc

Thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thông báo số 05/TB-MTTQ-BTT ngày 29/7/2019 về kết luận Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân năm 2019, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Chi thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 4/1/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Hải Phòng; hạn chế tình hình đơn khiếu kiện đông người, phức tạp, phát sinh thành “điểm nóng”.

Đối với đơn đã giải quyết đúng thẩm quyền, đúng chính sách và đúng quy định pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh mà không có tình tiết mới, không có căn cứ… thì ban hành Thông báo không thụ lý, thông báo công khai theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường xuyên cập nhật số liệu vào phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo” do Thanh tra Chính phủ triển khai, nhằm thống kê chính xác số liệu tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, thống nhất được cách xử lý đơn đối với những đơn gửi nhiều nơi và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật, tránh hiện tượng xử lý đơn chồng chéo như hiện nay. Kịp thời khen thưởng đột xuất những điển hình tiên tiến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phê bình, kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi đùn đẩy trách nhiệm, gây cản trở hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giải quyết đơn không đúng quy định pháp luật.

Thực hiện việc tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai lịch tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị nơi tiếp công dân và trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về đất đai, chế độ hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng có sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cùng cấp và cấp trên để đảm bảo sự thống nhất, đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng công dân càng khiếu kiện càng có lợi, gây khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hướng đến sự nghiêm minh của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác