Print Thứ Hai, 02/03/2020 16:47 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản số 1268/UBND-KSTTHC về chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thực hiện các quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý chặt chẽ các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới có tính cực đoan, không để hình thành tổ chức hoạt động trái pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời tham mưu, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định; định hướng các hoạt động tôn giáo theo đúng thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá dân tộc và quy định của pháp luật.

Chú trọng và tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo; xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo, đặc biệt chú trọng những địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về tôn giáo để định hướng hoạt động tôn giáo theo phương châm hành đạo, gắn bó với dân tộc và chấp hành pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp, quan tâm tới chế độ, chính sách, phương tiện và điều kiện làm việc của cán bộ làm công tác tôn giáo nhằm bảo đảm, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1268-UBND-KSTTHC.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác