Print Thứ Hai, 28/03/2022 10:25 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 22/3/2021 về việc thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch phấn đấu 100% giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình. Phấn đấu 90-100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp; 100% người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại. Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp. Triển khai bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL theo từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Phấn đấu 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa.

Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện thể chế; huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác PBGDPL.

UBND thành phố giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 71/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác