Print Thứ Ba, 09/08/2022 13:58 Gốc

Để tăng cường sự lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn thành phố theo Quy định số 426-QĐ/TU ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về sự phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 08/8/2022 yêu cầu một số nội dung cụ thể.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động nắm bắt thông tin báo chí phản ánh hàng ngày, phân tích và phối hợp thực hiện kịp thời chế độ phản hồi thông tin theo quy định của Luật Báo chí đối với những thông tin có cơ sở xác định không chính xác hoặc gây hiểu lầm trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, thông suốt; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí, truyền thông bằng nhiều hình thức. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc sai phạm mà báo chí nêu, chịu trách nhiệm nếu đã xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về thông tin, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy tăng cường nắm bắt dư luận về phản hồi thông tin báo chí tại địa phương, đơn vị; kịp thời chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, không để trở thành điểm nóng dư luận xã hội. Chủ động việc nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện sớm các hoạt động chống phá, những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để kịp thời tuyên truyền, đấu tranh phản bác và định hướng dư luận xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động rà soát, tổng hợp báo cáo hàng ngày các vấn đề báo chí quan tâm, tham mưu tổ chức họp báo định kỳ, đột xất hoặc phối hợp cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc hình thức khác phù hợp. Đối với các thông tin báo chí mang tính nhạy cảm, phức tạp về cơ quan, đơn vị hoặc cần nhanh chóng phản hồi, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời thông báo cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó để nắm bắt, xử lý. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin, xử lý thông tin báo chí, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, phổ biến cho các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân về các Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí; kịp thời nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiện chệch hướng, nhằm tạo ra mội trường lành mạnh cho sự phát triển của truyền thông hiện đại. Quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo thành phố định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn. Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo gây phiền hà, sách nhiễu cho các địa phương, đơn vị. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác quản lý, phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; thường xuyên cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin báo chí; kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, báo cáo viên, tuyen truyền viên…

Công an thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời xử lý các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố và các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tăng cường thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của Nhân dân trước những thông tin sai sự thật, các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) các khó khăn, vướng mắc để được xem xét, giải quyết.

Tài liệu đính kèm: Chỉ thị số 13/CT-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác