Print Thứ Hai, 26/09/2022 17:02 Gốc

Ngày 19/9/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn 2589/BHXH-TST về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH. BHYT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hai Phòng.

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự thay đổi của một số chính sách đã làm số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng chậm so với đối tượng tiềm năng, đến hết tháng 8/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội của thành phố Hải Phòng là 485.735 người, trong đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 24.201 người, đạt khoảng 46,0% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 443.724 người, đạt khoảng 43,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.892.185 người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 91,4% dân số (tỷ lệ trên chưa bao gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội, công an đang tại ngũ đóng trên địa bàn thành phố).

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ổn định và bền vững, theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025, Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng một số nội dung sau:

1. Giao chỉ tiêu phát triên người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cấp xã, đông thời chỉ đạo ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động triển khai nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cấp chính quyề Để phù hợp với mục tiêu chung về độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của toàn quốc theo các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và tốc độ gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của địa phương thời gian qua. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tỷ lệ tối thiểu về độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng năm trong giai đoạn 2022 – 2025 của thành phố Hải Phòng theo phụ lục đính kèm. Riêng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thực hiện theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; về trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động, tạo chuyển biến tích cực của toàn thành phố về thực hiện chính sách an sinh, xã hội của Đảng, Nhà nước.

3. Cân đối khả năng ngân sách của địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên; người thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trước đây được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và các đối tượng khác trên địa bàn.

4. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại các cơ quan đơn vị sử dụng lao động. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

5. Kiện toàn và đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình triển khai hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn.

Xem chi tiết văn bản tại đây: 9538_BHXHVN_2589-BHXH-TST_ CV BHXH Việt Nam

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH. BHYT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác