Print Thứ Năm, 11/03/2021 11:38 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Kết luận về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy: Việc tăng cường cán bộ trẻ cho cơ sở kết hợp với bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ bảo đảm thực hiện công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ; các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu ở những nơi có cán bộ được tăng cường, luân chuyển, điều động chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, về giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp cán bộ phát huy năng lực.

Ban Thường vụ Thành ủy họp cho ý kiến vào Đề án tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã.

Về nguyên tắc: Cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, đảm bảo các tiêu chuẩn chung và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau: Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện: Là trưởng, phó phòng cấp sở ngành và tương đương, dưới 35 tuổi; được đào tạo bài bản; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 03 năm liền gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã: Là công chức dưới 30 tuổi; được đào tạo bài bản, bằng tốt nghiệp loại khá trở lên; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 02 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xử lý đồng bộ giữa tăng cường cán bộ trẻ và bố trí, sắp xếp, luân chuyển giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị còn đang thiếu khuyết; gắn với lộ trình thực hiện đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; khuyến khích thực hiện bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Việc tăng cường, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ phải bảo đảm hài hòa về cơ cấu chuyên ngành đào tạo và cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt (thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND các địa phương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan thành phố) bảo đảm ổn định, tính kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Mục tiêu tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm: Tăng cường chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ cho những nhiệm kỳ tiếp theo, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ lãnh đạo chủ chốt giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động khắc phục tình trạng cục bộ địa phương hoặc đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cùng một độ tuổi hoặc giữ vị trí lãnh đạo 2 nhiệm kỳ (8 năm liên tục) trở lên. Sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giữa các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, nhằm tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, nắm bắt toàn diện các lĩnh vực công tác.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, phấn đấu từ 40% – 60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch UBND quận, huyện; đến năm 2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Mỗi quận, huyện bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường; đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại.

Cơ bản sắp xếp, bố trí bí thư quận, huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Thành uỷ quản lý giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2021, phấn đấu 40% – 60% quận, huyện có cán bộ luân chuyển sang quận huyện khác hoặc về ban, sở, ngành thành phố.

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển từ 4-5% cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Năm 2021, thực hiện sắp xếp, bố trí, luân chuyển từ 2-3%.

Ban Thường vụ Thành ủy giao: Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp cùng các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng phương án tăng cường cán bộ trẻ được đào tạo bài bản về làm phó bí thư, phó chủ tịch UBND các quận, huyện và sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tháng 3/2021; tham mưu, tổ chức khảo sát, đánh giá nhân sự trước khi điều động, tăng cường, luân chuyển cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các quận, huyện uỷ thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ trẻ cho cấp phường, xã. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng, trình ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách cho cán bộ thuộc diện tăng cường, luân chuyển, điều động; tham mưu nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức hành chính nhà nước; hướng dẫn các quận, huyện xây dựng phương án tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Các quận ủy, huyện ủy trên cơ sở quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu đã được xác định, chủ động xây dựng đề án, phương án tăng cường, luân chuyển cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) về xã, phường, thị trấn, gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ (theo phân cấp quản lý) và công tác nhân sự đại biểu HĐND và lãnh đạo UBND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026…

Lê Phương

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác