Print Chủ Nhật, 19/05/2019 11:41

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng còn xảy ra ở một số địa phương.

Để thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND thành phố vừa có Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung: tổ chức thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của luật đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội một cách hiệu quả; quán triệt đến các cấp, ngành và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của TW và thành phố về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn quản lý; chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, nuôi nhốt động vật rừng và đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo hoàn thành việc trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy và xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm; thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND thành phố kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố; rà soát, kiện toàn chức năng của Chi cục Kiểm lâm theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách trong quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các chủ rừng có trách nhiệm quản lý bảo vệ diện tích rừng được giao; phối hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện, theo dõi, tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị; định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo UBND thành phố.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác