Print Thứ Năm, 15/12/2022 16:10 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 9 quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND)

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

4. Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND)

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 như sau:

11. Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Phụ lục số 11 kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND)”.

2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm 3 Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND như sau:

3. Tổ chức thu phí:

Là cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Uy ban nhân dân thành phố”.

b) Thay thế Phụ lục số 02, Phụ lục số 04, Phụ lục số 09, Phụ lục số 11 kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND bằng Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết này.

3. Thay thế cụm từ “Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cua Bộ Tài chính” bằng cụm từ “Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 cua Bộ Tài chính” tại tiết b, điểm 4 các Phụ lục số 01, 03, 05, 06, 07, 08 kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng các quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn, giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 9/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác