Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:18

Công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn đạt tỷ lệ cao- những kết quả đạt được trong cải cách hành chính và thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

 

Giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt hơn 98%

 

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân: Trong 9 tháng năm 2018,Sở Tư pháp xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tư pháp năm 2018 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương; triển khai 35 nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính…

 

Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật, trình Chủ tịch UBND thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố. Sở đăng tải trên Cổng thông tin điện tử danh mục và nội dung TTHC lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1071/QĐ-CT ngày 17-5-2018 của Chủ tịch UBND thành phố, gồm: 27 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; 148 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tạo thuận lợi cho đơn vị, tổ chức, doanh  nghiệp và công dân tra cứu, tìm hiểu.

 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp tới người dân tại Bưu điện Tiên Lãng.

 

Hiện tại, có 148/148 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận “một cửa” Sở Tư pháp; trong đó thủ tục lý lịch tư pháp (LLTP) được thực hiện liên thông (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3). Để tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ tăng cường phối hợp với Trung tâm LLTP quốc gia (Bộ Tư pháp), (Bộ Công an), Công an thành phố trong việc xác minh LLTP cho công dân. Sở Tư pháp có nhiều văn bản gửi Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong việc phối hợp xác minh điều kiện xóa án tích cho công dân.

 

Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, 98,3% hồ sơ giải quyết đúng hạn, số hồ sơ quá hạn phần lớn là các hồ sơ thuộc lĩnh vực LLTP của người yêu cầu có án tích, Sở Tư pháp phải thực hiện xác minh điều kiện xóa án tích tại các cơ quan liên quan, như: Xác minh việc chấp hành xong hình phạt tù tại trại tạm giam, xác minh việc chấp hành xong các nghĩa vụ dân sự tại cơ quan thi hành án dân sự, không phạm tội mới ở địa phương nơi cư trú, tại cơ quan công an, viện kiểm sát có liên quan…

 

Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 134/148 TTHC. 9 tháng qua, số hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính là 660, trả qua dịch vụ bưu chính là 854.

 

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

 

Mới đây, Đoàn kiểm tra số 1 về công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018 do đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm trưởng đoàn, làm việc tại Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực của Sở Tư pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở thực hiện tốt công tác CCHC lĩnh vực tư pháp và có nhiều đóng góp vào thành tích chung về công tác CCHC của thành phố.

 

 

 

Tính đến ngày 31-8-2018, Sở Tư pháp tiếp nhận 10.565 hồ sơ; giải quyết được 10.394 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 10.217 hồ sơ (đạt 98,3%); giải quyết quá hạn 177 hồ sơ (chiếm 1,7%).

 

 

Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố định kỳ hằng tháng rà soát tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; duy trì kiểm tra thường xuyên công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các Sở, ngành và địa phương. Đối với nhiệm vụ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, cần rà soát kỹ những nội dung phát sinh TTHC mới. Tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trình công bố văn bản hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế. Đồng thời, yêu cầu Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu giúp thành phố xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung về TTHC, quản lý dân cư, quản lý cán bộ, …; nâng cao tỷ lệ TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bưu chính công ích.

 

Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân cho biết: Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của ngành; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các TTHC, thực  hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, in và phát hành miễn phí các tài liệu về TTHC; công khai các trình tự, TTHC thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở, tại bộ phận “một cửa” và trên hệ thống bưu điện…


Bích Hà – Báo Hải Phòng 16/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Tư pháp: Hướng phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác