Print Thứ Năm, 25/02/2021 09:54 Gốc

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Thông báo số 25/TB-STTTT ngày 24/02/2021 về việc thực hiện khai báo y tế điện tử tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở cài đặt ứng dụng và thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR-Code theo hướng dẫn niêm yết tại Phòng bảo vệ cơ quan Sở (khi đến và rời khỏi cơ quan Sở).

Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt nội dung thực hiện đến tất cả công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn vị; thống kê danh sách cài đặt ứng dụng áp dụng khai báo y tế điện tử, gửi Văn phòng Sở trong ngày 25/02/2021 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở.

Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp phòng Công nghệ thông tin thống kê, báo cáo Giám đốc Sở việc triển khai, thực hiện; thực hiện hướng dẫn công dân khai báo y tế điện tử khi đến liên hệ và thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khai báo y tế điện tử tại cơ quan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác