Print Thứ Hai, 17/04/2023 16:45 Gốc

Chiều 17/4, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của thành phố đi vào nề nếp và được triển khai sâu rộng từ các cấp cơ sở đến cấp thành phố. Các địa phương, đơn vị ngày càng chủ động và dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động phát huy sáng kiến tại đơn vị mình. Việc triển khai áp dụng tốt các sáng kiến trong các cơ quan, đơn vị đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế-xã hội to lớn, đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực từ quản lý đến sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý điều hành, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao độ tin cậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thành phố. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022, đã có 332/599 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và 179/209 sáng kiến của các quận, huyện, sở, ngành được thành phố xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố, đây là động lực để các tập thể, cá nhân tích cực nghiên cứu, từ đó có thêm những sáng kiến, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố, góp phần đưa hoạt động khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của thành phố.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023, đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định: Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan thường trực, đầu mối về các hoạt động sáng kiến của UBND thành phố luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua và nâng cao hơn nữa chất lượng của các sáng kiến, các giải pháp cải tiến kỹ thuật tại đơn vị; qua đó khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát động mạnh mẽ phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho phù hợp đến từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình, và lan tỏa các phong trào thi đua trở thành phong trào rộng lớn không chỉ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà của quần chúng nhân dân nói chung. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp tiếp tục có những sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất, đúng đắn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể, bảo đảm các mặt hoạt động thi đua đồng bộ với nhau, nhằm vào mục đích chung, vào mục tiêu đã định theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác