Print Thứ Hai, 22/06/2020 11:30 Gốc

Ngày 6/4/2020, Bộ Công an có Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo 799 thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 799 thành phố, Ban Chỉ đạo 799 các địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28; hàng năm có kế hoạch tham mưu, hướng dẫn, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28; phối hợp hướng dẫn cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen cho đơn vị tại Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng Phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác phối họp giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với chính quyền, Công an cơ sở về công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Phong trào. Tập trung xây dựng củng cố Phong trào trong các cơ quan, vùng kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp tập trung, nhà trường.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và Phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Công an các quận, huyện tiếp tục tham mưu cho Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 799 cùng cấp ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quần chúng, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và quy định trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về Phong trào cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tổ chức tốt Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự gây bức xúc trong cán bộ công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các điểm nóng về an ninh trật tự; các vụ đình công, lãn công, biểu tình, gây rối, gây bạo loạn, các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, cướp, lừa đảo, ma túy,… nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra xử lý tin báo tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm các quy đinh của pháp luật về xử lý tội phạm.

Đẩy mạnh thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí, sử dụng Công an xã bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở khi tổ chức Công an xã chính quy; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí hoạt động đối với Công an xã.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Phong trào ở các đơn vị, địa phương, quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn,… để lực lượng này đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, lực lượng Công an các cấp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng Phong trào.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng, động viên Phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dụng Phong trào; phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời khắc phục nhũng tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, đồng thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Ban Chỉ đạo 799 thành phố yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Ban Chỉ đạo 799 các huyện quán triệt, tổ chức thực hiện; nếu có phát sinh, vướng mắc báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo 799 thành phố xem xét, giải quyết (qua Công an thành phố tổng hợp).

Lê Ngọc

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác