Print Thứ Sáu, 11/09/2020 12:00 Gốc

Căn cứ Kế hoạch số 1140/KH-BTTTT ngày 01/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành báo cáo sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, nhất là đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất bản đã được các Sở, ngành, các cấp ý thức thực hiện nghiêm túc và đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện, thi hành Luật Xuất bản trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thực hiện với nhiều hình thức: tuyên truyền tại cơ sở, gửi văn bản hướng dẫn, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn.

Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của thành phố những năm qua luôn bám sát quan điểm, đường lối chính trị tư tưởng và định hướng tuyên truyền của Đảng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; góp phần tuyên truyền và phổ biến một cách toàn diện, kịp thời, đầy đủ đến với cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Đồng thời góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết hiện hành, cần triển khai một số giải pháp cụ thể:

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản đến các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, các cơ quan có liên quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị và nhân dân.

– Tổ chức định kỳ giao ban xuất bản giữa  các cơ quan, đơn vị có hoạt động xuất bản với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan định hướng về công tác tư tưởng.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển hệ thống thư viện công cộng, điểm bưu điện văn hoá xã, câu lạc bộ sách, tủ sách dòng họ, gia đình…; tăng cường hoạt động quảng bá, hội chợ sách, tạo phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân, triển khai sâu rộng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố.

– Tăng cường hợp tác trong nước, khu vực và quốc tế nhằm thu hút các nguồn tài trợ, giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại ngành in – phát hành.

– Phối hợp với các chương trình thông tin đối ngoại do Trung ương chủ trì nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về xuất bản với các nước ASEAN; cấp kinh phí hỗ trợ một số hoạt động đối ngoại lĩnh vực xuất bản tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, thành phố với một số nước trong khu vực.

– Xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho hoạt động xuất bản, in, phát hành vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường.

– Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, phát hành.

– Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường xuất bản, phát hành sách của thành phố.

– Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xuất bản, in, phát hành tham gia học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm; ngăn chặn có hiệu quả nạn sách lậu, sách có chất lượng thấp… tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-273-BC-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác