Print Thứ Năm, 22/08/2019 23:02

UBND thành phố vừa xây dựng kế hoạch sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-TW, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức; bảo đảm đơn vị sự nghiệp công lập có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả và cung ứng các dịch vụ có chất lượng ngày càng cao.

Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp lại theo quy định có trách nhiệm tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động thực hiện sắp xếp lại. Đồng thời, căn cứ theo các Nghị định của Chính phủ thực hiện các công việc cụ thể: Xây dựng Đề án giải thể, thành lập, tổ chức lại và chuyển đổi cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; xin ý kiến các cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Đề án; tiếp thu, thẩm định chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Đề án gửi Sở Nội vụ trình UBND thành phố xem xét, quyết định; Tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định các Đề án trình UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác