Print Thứ Hai, 01/06/2020 14:34 Gốc

Thực hiện chủ trương về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, Sở Khoa học-Công nghệ (KHCN) chủ động rà soát, thực hiện hợp nhất các đơn vị sự nghiệp từ tháng 5-2020 theo hướng bảo đảm dân chủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giảm đầu mối

Thực hiện chủ trương của thành phố trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở KHCN hợp nhất, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc từ 4 đơn vị xuống còn 2 đơn vị, chính thức hoạt động từ tháng 5-2020. Cụ thể, Trung tâm Thông tin KHCN hợp nhất Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành Trung tâm Thông tin, Thống kê KHCN; Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN thành Trung tâm Phát triển Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Sở KHCN Dương Ngọc Tuấn khẳng định, việc rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức sự nghiệp KHCN của thành phố nhằm tinh gọn đầu mối, biên chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, từ đó, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy và đội ngũ cán bộ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, góp phần hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước về KHCN.

Giới thiệu sản phẩm công nghệ tại Techfest Hải Phòng do Sở Khoa học công nghệ tổ chức.

Sau hợp nhất, Trung tâm Thông tin, Thống kê KHCN có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực truyền thông, thông tin tư liệu, thống kê về KHCN; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, phản biện phát triển kinh tế – xã hội, cung ứng các dịch vụ về thông tin, tư liệu, thống kê KHCN; hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần chi thường xuyên. Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển thị trường KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung ứng các dịch vụ, dịch vụ sự nghiệp công lập về nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tăng tính tự chủ, nâng cao năng lực

Để bảo đảm việc hợp nhất đạt hiệu quả cao, Sở KHCN tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng các đề án hợp nhất, thực hiện công khai, công bằng, trên cơ sở tích hợp các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trước đây, xây dựng những chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mới theo hướng nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động trong tương lai. Bên cạnh đó, Sở cũng lưu ý những vấn đề liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Vấn đề nâng cao năng lực cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu tình hình mới được Sở chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức và trình độ… Trước khi hợp nhất, các đơn vị trực thuộc tiến hành xây dựng phương án chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

Do đó, dù mới thực hiện hợp nhất, song Trung tâm Thông tin, Thống kê KHCN bước đầu triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp, không bỏ sót, lơ là nhiệm vụ. Hoạt động truyền thông KHCN được thực hiện bài bản với tính thời sự cao, chủ động tìm kiếm và cung cấp các thông tin tư liệu phục vụ hoạt động KHCN chuyên ngành. Trung tâm phối hợp Cục Thông tin KHCN quốc gia chuẩn bị các bước phục vụ chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm: điều tra nghiên cứu, phát triển và điều tra hội nhập quốc tế năm 2020. Đồng thời, trung tâm đề xuất 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, triển khai 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở…

Với Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo, cơ chế tài chính tự chủ bảo đảm 100% chi thường xuyên thực sự giúp hoạt động của đơn vị năng động, chủ động hơn. Điều quan trọng, sự hợp nhất tạo thống nhất, giúp đẩy mạnh hoạt động kết nối, cung – cầu trên thị trường KHCN, để các hoạt động ứng dụng, phát triển, đổi mới công nghệ gắn chặt hơn với đời sống xã hội, với nhu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng thực tế cuộc sống, đẩy mạnh liên thông giữa thị trường KHCN với thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, vốn…

Có thể thấy, tiến hành hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu giúp Sở KHCN thực hiện tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nhất là với các ngành, lĩnh vực trọng điểm; tạo bước đột phá thúc đẩy thị trường KHCN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động, hiệu quả của công tác thông tin, thống kê KHCN phục vụ quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Minh – Ảnh: Lê Hiệp

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sắp xếp, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ: Hướng tới tăng chất lượng hoạt động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác