Print Thứ Tư, 29/05/2019 09:37

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019; Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành qủy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-SGDĐT-KTKĐ ngày 13/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, cụm thi số 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc thành lập các Điểm thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 Hội đồng thi 03 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Vui lòng tải văn bản tại đây  421-QD-SGDDT-KTKD.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc thành lập các Điểm thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 Hội đồng thi 03 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác