Print Chủ Nhật, 31/07/2022 12:55 Gốc

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp vói Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, Ban, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch phát triển nhà ở; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp để tích hợp, cập nhật bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Chủ trì thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở, triển khai các chính sách và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển nhà ở; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định (nếu cần thiết).

Các Sở, Ban ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở nếu có vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Các tổ chức đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân phối họp, tham gia thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022, tham gia hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 2455/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác