Print Thứ Tư, 10/05/2023 14:00 Gốc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 9/5/2023 về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2023.

Theo quyết định này, phê duyệt danh sách công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2023, cụ thể:

1. Đối với nâng ngạch công chức:

. Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ cán sự lên chuyên viên: 27 người (Biểu số 1).

. Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ kiểm lâm viên trung cấp lên kiểm lâm viên: 03 người (Biểu số 2).

2. Đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ cán sự lên chuyên viên: 53 người (Biểu số 3).

. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên: 41 người (Biểu số 4).

. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV lên chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III: 12 người (Biểu số 5).

. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV lên kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III: 07 người (Biểu số 6).

. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ kiểm soát viên trung cấp đê điều lên kiểm soát viên đê điều: 07 người (Biểu số 7).

. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ di sản viên hạng IV lên di sản viên hạng III: 01 người (Biểu số 8).

(Có danh sách chi tiết kèm theo).

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2023 thông báo triệu tập những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi; các thí sinh dự thi chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 1195/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác