Print Thứ Ba, 27/12/2022 17:00 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 116.442.134 triệu đồng, bao gồm:

. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 69.900.000 triệu đồng.

. Thu nội địa: 42.500.000 triệu đồng.

. Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 580.938 triệu đồng.

. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.452.596 triệu đồng.

. Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 2.008.600 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 39.556.307 triệu đồng, bao gồm:

. Chi đầu tư phát triển: 20.655.729 triệu đồng.

. Chi thường xuyên: 14.526.032 triệu đồng.

. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.

. Dự phòng ngân sách: 791.126 triệu đọng.

. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.500.000 triệu đồng.

. Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 580.938 triệu đồng.

. Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.452.596 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.358.970 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 93.626 triệụ đồng.

. Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương: 48.186 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước và cân đối thu, chi ngân sách địa phương.

Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó lưu ý, đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Giao Cục Thuế thành phố chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chi tiêu giao thu trong năm 2023.

Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất: Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp các dự án triển khai trong năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để đôn đốc thực hiện.

Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán: Giao Sở Tài chính chù trì rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải đảm bảo các khoản chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án quan trọng.

2. Đối với dự toán chi ngân sách.

a) Dự toán chi đầu tư cho các dự án.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu của các khoản thu cụ thể như thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển.

Trường hợp các khoản thu này dự kiến giảm so với dự toán, đồng thời không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giãn tiến độ thực hiện hoặc báo cáo cấp có thầm quyền cắt giảm đối với các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

b) Dự toán chi thường xuyên.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên,… đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

c) Dự toán chi mua sắm, sửa chữa.

Giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2023 của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khối thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ chi tiết theo quy định. Việc giải ngân thực hiện theo tiến độ, khối lượng công việc và khả năng cân đối thu, chi ngân sách.

d) Kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023, các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

Căn cứ khối lượng công việc dự toán, tiến độ thu và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ chi tiết theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố và Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác