Print Thứ Năm, 12/10/2023 09:35 Gốc

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 12/10/2023 ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có 25 Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 9 Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023 và thay thế Quyết định số 309/QĐ-STNMT ngày 04/8/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường.

Các quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân thành phố (Quy trình số 01); thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Quy trình số 03); thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Quy trình số 01) tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 30/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Tài liệu kèm theo:

1. Quyết định số 377/QĐ-STNMT

2. Phụ lục: 25 Thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phụ lục: 9 Thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác