Print Thứ Ba, 12/05/2020 10:33 Gốc

UBND thành phố có Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: Cấp xã loại 1, tối đa 23 người. Cấp xã loại 2, tối đa 21 người. Cấp xã loại 3, tối đa 19 người.

Việc xếp loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/NQ-HĐND ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính.

Ảnh minh họa.

Đối với phường không có tổ chức Hội Nông dân: Giảm 1 người so với số lượng được bố trí quy định tại khoản 1 Điều này. Đối với xã, thị trấn: Giảm 1 người so với số lượng được bố trí quy định tại khoản 1 Điều này do đã bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về công tác tại cấp xã. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã thì Phó Chủ tịch UBND cấp xã do luân chuyển, điều động nằm ngoài số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này.

Quyết định cũng nêu rõ về chức vụ, số lượng cán bộ cấp xã; chức danh, số lượng công chức cấp xã; về việc bố trí kiêm nhiệm; điều kiện chuyển tiếp.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí đối với từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí, quản lý, sử dụng số lượng cán bộ, công chức cấp xã và việc giải quyết tồn tại của các địa phương theo quy định này. Thông báo và xác nhận số lượng cán bộ, công chức cấp xã có mặt định kỳ 6 tháng đầu năm (trước ngày 15/12 năm trước liền kề) và 6 tháng cuối năm (trước ngày 15/6 hàng năm). Tham mưu giúp UBND thành phố hướng dẫn các địa phương xây dựng các báo cáo, các biểu mẫu thống kê và tổng hợp tình hình bố trí, quản lý, sử dụng số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố, báo cáo Bộ Nội vụ, Thành ủy, HĐND thành phố.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

UBND các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã việc bố trí, quản lý, sử dụng số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn; việc bố trí các chức danh cán bộ cấp xã kiêm nhiệm; các chức danh công chức được bố trí 2 hoặc 3 người đảm nhiệm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã đang bố trí chưa đảm bảo quy định; sắp xếp lại đội ngũ công chức trong nội bộ các xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện để bảo đảm việc quản lý, sử dụng biên chế, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

UBND cấp xã thực hiện việc bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định này. Tổ chức thực hiện việc bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã đang bố trí chưa đảm bảo quy định theo hướng dẫn của UBND cấp huyện. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về tình hình bố trí, quản lý, sử dụng số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp huyện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 7/7/2010 của UBND thành phố về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 1365/QĐ- UBND ngày 5/9/2011 của UBND thành phố sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 7/7/2010 của UBND thành phố.

LHT

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác