Print Thứ Năm, 31/08/2023 18:05 Gốc

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2023.

Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010; Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan chức năng phê duyệt; Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016; các Nghị định của Chính phủ: Số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012, số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 9/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Các khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bao gồm: Cát làm vật liệu san lấp khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An.

Phương thức tiến hành: Tổ chức cuộc đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016; các Nghị định: Số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012, số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 9/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

Thòi gian thực hiện: Trong năm 2023.

Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 9/9/2014 của Bộ Tai nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố thông tin khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định đối với các khu vực khoáng sản theo Kế hoạch.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có khoáng sản tổ chức công bố công khai thông tin khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có khoáng sản phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Quyết dịnh này.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 2644/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác