Print Thứ Hai, 16/11/2020 10:55 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 về việc phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Lê Chân.

Theo Quyết định, UBND thành phố phê duyệt bổ sung 5 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 1,914 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân.

Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND quận Lê Chân và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Lê Chân theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND quận Lê Chân kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND quận Lê Chân có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của phát luật hiện hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thành phố không thay đổi.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định phê duyệt bổ sung (đợt 2) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Lê Chân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác