Print Thứ Tư, 27/10/2021 16:29 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND, ngày 27/10/2021 về việc phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông; công bố hoạt động bến khách ngang sông; công bố lại hoạt động bến khách ngang sông; gia hạn hoạt động bến khách ngang sông. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổ chức bàn giao danh sách bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố và các hồ sơ có liên quan đến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, công bố hoạt động bến khách ngang sông, công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ chức xây dựng quy trình khai thác hoạt động bến khách ngang sông. Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, khai thác bến khách ngang sông đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, vệ sinh môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện thỏa thuận xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông, quản lý hoạt động bến khách ngang sông theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các hồ sơ đề nghị Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, đề nghị Công bố hoạt động bến khách ngang sông; đề nghị công bố lại hoặc đề nghị gia hạn hoạt động bến khách ngang sông của tổ chức, cá nhân đã gửi đến Sở Giao thông vận tải trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Tài liệu chi tiết tải tại đây: Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác