Print Thứ Tư, 22/12/2021 23:26 Gốc

Ngày 20/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng. Theo đó, quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng thành Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố và giúp UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số thành phố, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Hải Phòng. Cho ý kiến về chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.

Ban Chỉ đạo thành lập Tổ công tác giúp việc đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở làm Tổ trưởng và có Tổ phó gồm Phó Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng. Tổ công tác Chuyển đổi số gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng của các Sở, ngành và một số chuyên gia về Chính quyền số, Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 3820-QD-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác