Print Thứ Ba, 17/11/2020 20:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Dương

Theo Quyết định, UBND thành phố phê duyệt bổ sung 5 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 1,27 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Dương.

Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện An Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Dương theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND quận Lê Chân kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện An Dương có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của phát luật hiện hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Dương không thay đổi.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác