Print Thứ Hai, 27/02/2023 11:12 Gốc

UBND thành phố đã có Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về phản ánh thông tin, trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của cơ quan Nhà nước; nguyên tắc kiểm tra, xử lý vi phạm, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dụng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng:

. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố.

. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật

Theo Quy chế này, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có quyền phản ánh thông tin đến các cơ quan Nhà nước và những người có thẩm quyền được quy định tại Điều 5 (Trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh) của Quy chế này để được xác minh, xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm xử lý thông tin phản ánh: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông tin phản ánh, cơ quan, cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh có trách nhiệm xác minh và phân loại thông tin tiếp nhận; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác minh thông tin trên địa bàn quản lý. Trường hợp thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền thì thực hiện xử lý; trường hợp thông tin phản ánh không thuộc thẩm quyền thì chuyển thông tin phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; Chánh Thanh tra các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kết quả xử lý thông tin phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023 và thay thế Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác