Print Thứ Ba, 26/05/2020 13:34 Gốc

Ngày 25/5/2020, UBND thành phố đã có văn bản số 3490/UBND-VX v/v phân công cơ quan giúp UBND thành phố kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo văn bản này là Quy trình thực hiện việc lập hồ sơ, thẩm định, kiểm tra, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, quy định trình tự thủ tục, điều kiện, thời gian thực hiện đối với 06 nhóm:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 (phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

2. Hỗ trợ hộ kinh doanh (phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

4. Người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm (phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

5. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

6. Đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thực hiện theo Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tải về toàn văn nội dung Văn bản số 3490/UBND-VX ngày 25/5/2020, kèm theo 02 Phụ lục.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy trình, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác