Print Thứ Tư, 22/04/2020 09:39 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020, ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp sử dụng đất trong Khu kinh tế.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố, UBND cấp huyện, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Bộ phận một cửa theo quyết định của UBND thành phố, các cơ quan khác có liên quan và người sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đúng thời gian tại Quy định này. Chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công đối với trường hợp chậm xử lý gây thiệt hại cho Nhà nước và người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2020.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác