Print Thứ Sáu, 27/12/2019 17:20 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét, tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2019 và thay thế Quyết định sổ 2480/2015/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng. Quy định gồm 4 Chương, 8 Điều, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét chọn danh hiệu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu của thành phố Hải Phòng. Quy định áp dụng đối với Chủ tịch UBND dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Việc xét tặng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc kịp thời, chính xác, công khai, công bằng và dân chủ. Cá nhân thuộc địa bàn quận, huyện nào trực tiếp quản lý thì quận, huyện đó tổ chức xét chọn và đề nghị thành phố xét biểu dương khen thưởng. Thành phố tổ chức xét chọn 2 lần vào giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Không xét, tặng với trường hợp hồ sơ khai không đúng quy định, không đầy đủ, không hợp lệ và không đúng thời hạn quy định.

UBND thành phố cũng đưa ra các tiêu chuẩn xét tặng; quy trình xét chọn; hồ sơ, số lượng đề nghị xét tặng danh hiệu; quyền lợi của cá nhân được tặng danh hiệu, kinh phí, thời gian tôn vinh danh hiệu; về xử lý vi phạm.

UBND thành phố giao Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ xét, tôn vinh danh hiệu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; tổng hợp hồ sơ, hoàn thiện thủ tục trình UBND thành phố theo quy trình. UBND các quận, huyện tổ chức triển khai, thực hiện, hướng dẫn nội dung Quy định về khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng đến các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Các cơ quan thông tin truyền thông thuộc thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định của thành phố về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng.

Tải về Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định xét, tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác