Print Thứ Ba, 24/08/2021 18:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, gồm V Chương, 26 Điều được áp dụng với các chức danh công chức xã, bao gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng – thống kế; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội.

Công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Hàng Kênh. Ảnh minh họa.

Theo đó, công chức cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ và tiêu chuẩn cụ thể theo các quy định hiện hành. Đồng thời công chức cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể về ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh cấp xã.

Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức được bố trí theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 của UBND thành phố và đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước…

Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng nêu cụ thể việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã; xếp lương, xếp lại lương đối với công chức cấp xã; trách nhiệm của Sở Nội vụ, các sở, ngành thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý công chức cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2021 và thay thế các Quyết định của UBND thành phố, gồm: Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố; Quyết định số 229/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy đinh, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác