Print Thứ Sáu, 27/12/2019 12:11 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019, Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2019 và thay thế Quyết định số 3180/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng.

Quy định gồm 3 Chương, 12 Điều, áp dụng đối với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố. Việc đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng và công khai, minh bạch. Kết quả đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ phải phản ánh đúng kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và địa phương do người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý. Đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đảm bảo theo các tiêu chí tại Quy định này và các văn bản khác có liên quan, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Ảnh minh họa.

UBND thành phố cũng đưa ra các tiêu chí đánh giá; cơ cấu điểm đánh giá; cách tính điểm đánh giá; điểm đánh giá, mức độ phân loại trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương; thời gian, quy trình đánh giá và phân loại; hồ sơ trình ban hành Quyết định về việc đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu; sử dụng kết quả đánh giá, phân loại người đứng đầu.

Tải về Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định về đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác