Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:32

UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Văn bản này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa các Sở, ngành và UBND các cấp trên địa bàn thành phố; đồng thời quy định nhiệm vụ cụ thể đối với công chức Văn hóa – Xã hội kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp xã.

Để thực hiện nội dung quy định phân công nhiệm vụ đối với công chức kiêm nhiệm theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp xã, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho công chức cấp xã được phân công kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm. Định kỳ 1 năm báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức cấp xã được phân công.

Quy định cũng nêu rõ: UBND cấp xã có trách nhiệm phân công công chức Văn hóa – Xã hội xã, phường, thị trấn thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác